PROJEKTYMiloj Spiš o.z.

Financovanie prevádzkových nákladov MAS Miloj Spiš, o.z. III

Zverejnené v Projekty

Hlavným cieľom projektu MAS Miloj Spiš III je dosiahnutie efektívneho manažmentu MAS pre napĺňania cieľov a opatrení schválenej stratégie MAS prostredníctvom dostatočnej finančnej, prevádzkovej a odbornej kapacity (internej i externej) MAS do konca roku 2025.
Stratégia Miloj Spiš 2025 je aj po schválenej aktualizácii postavená na dvoch pilieroch a to PRÁCA a PROSTREDIE s definovaním 4 špecifických cieľov.

pdfPlagát

 

Čítať ďalej...

Financovanie prevádzkových nákladov MAS Miloj Spiš, o.z. II

Zverejnené v Projekty

Projekt Miloj Spiš II je zameraný na manažment MAS, vrátane rozvoja vidieka v súlade so schválenou Stratégiou CLLD. Účelom projektu je etablovanie odborných kapacít pre spracovanie, hodnotenie a výber projektov, budovanie partnerstiev a manažmentu MAS vrátane udržania pracoviska MAS, zabezpečenie internej a externej komunikácie, marketing a propagáciu MAS.

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051Z883-511-51
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051Z883-511-51
pdfPlagát

 

Čítať ďalej...

Pulzujúci Miloj Spiš | NFP309190Q730

Zverejnené v Projekty

Projekt Pulzujúci Miloj Spiš je zameraný na zvyšovanie vzdelávania a zlepšovanie kompetencií- vedomostí, zručností a postojov členov MAS aj širšej odbornej verejnosti. Animačné aktivity a činnosti sú zameraná na oživovanie fungovania MAS a udržania partnerstva, ktoré spája viac ako 50 subjektov na predmetnom území a zvyšovanie dynamiky zainteresovaných subjektov v rámci schválenej stratégie rozvoja vidieka.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NFP309190Q730
jpgPlagát

 

Čítať ďalej...

Príprava a spracovanie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou pre Miloj Spiš, o.z. | 191KE040015

Zverejnené v Projekty

Projekt Miluj Miloj Spiš je zameraný na zvýšenie pripravenosti podnikateľského, neziskového a verejného sektora ako aj širšej verejnosti v hornádskej kotline Spiša, v okrese Spišská Nová Ves na  vybudovanie verejno-súkromného partnerstva ako predpokladu na rozvoj časti vidieckeho Spiša vrátane časti územia Národného parku Slovenský raj s kohéziou (z hľadiska rozvoja) k okresnému mestu Spišská Nová Ves. Účelom je dobudovanie členstva Miloj Spiš, o.z., budovanie odborných kapacít spojené s informačnými aktivitami, konzultáciami a vzdelávaním. Pripraviť a spracovať realizovateľnú Stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou vo vzájomnom súlade s rozvojovými dokumentami na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 191KE040015
jpgPlagát

 

Čítať ďalej...

Financovanie prevádzkových nákladov MAS Miloj Spiš, o.z. | 302051N843

Zverejnené v Projekty

Projekt Miloj Spiš je zameraný na manažment rozvoja vidieka v súlade so schválenou Stratégiou CLLD - Stratégia rozvoja spišského vidieka obklopujúceho mesto Spišská Nová Ves 2017 - 2022 (2023). Cieľom projektu je efektívne a účinné zabezpečenie implementácie stratégie tak, aby boli naplnené definované ciele stratégie splnením akčných plánov (A a B). Stratégia je postavená na dvoch pilieroch a to PRÁCA a PROSTREDIE s definovaním 4 špecifických cieľov.
Účelom projektu je etablovanie odborných kapacít pre spracovanie, hodnotenie a výber projektov, budovanie partnerstiev a manažmentu MAS vrátane vybudovania pracoviska MAS, zabezpečenie internej a externej komunikácie, marketing a propagáciu MAS.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302051N843-511-23
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051N843-511-23
pdfPlagát

 

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála