PROJEKTYMiloj Spiš o.z.

Projekt Miloj Spiš II je zameraný na manažment MAS, vrátane rozvoja vidieka v súlade so schválenou Stratégiou CLLD. Účelom projektu je etablovanie odborných kapacít pre spracovanie, hodnotenie a výber projektov, budovanie partnerstiev a manažmentu MAS vrátane udržania pracoviska MAS, zabezpečenie internej a externej komunikácie, marketing a propagáciu MAS.

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051Z883-511-51
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051Z883-511-51
pdfPlagát