AKTUALIZÁCIA Výzvy MAS_082/4.2/1

AKTUALIZÁCIA Výzvy MAS_082/4.2/1 v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu na predkladanie ŽoNFP spôsobom, ktorým…
Čítať ďalej...

IROP-CLLD-R038-512-001

MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje výzvu č. IROP-CLLD-R038-512-001 v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z  Integrovaného regionálneho operačného programu ŠC 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a…
Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála