IROP-CLLD-R038-511-001

Oznámenie o vykonaní aktualizácie č. 2 výzvy IROP-CLLD-R038-511-001 - účinná od 02.01.2023

 MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje výzvu č. IROP-CLLD-R038-511-001 v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu

ŠC 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

v rámci aktivity A1 Podpora podnikania a inovácií

Dátum vyhlásenia: 24.02.2021 do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl: 1. kolo - 30.04.2021 | 2. kolo – 30.06.2021
Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 1 mesiac od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 30. dňu príslušného mesiaca.

Informácia o aktuálnej výške disponibilnej alokácii výzvy IROP-CLLD-R038-511-001
po ukončenom 17. hodnotiacom kole k 30.6.2023
ŽoPr v hodnotení   183 954,56 €
Disponibilná alokácia 0 €

OZNAM O VYKONANÍ ZMENY VO VÝZVE!

MAS Miloj Spiš,o.z oznamuje že predmetom aktualizácie č. 2  sú zmeny vykonané vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku a vo vybraných prílohách výzvy, a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v texte aktualizácie č. 1 výzvy, ktorá predchádza tejto aktualizácii.

Výzva IROP-CLLD-R038-511-001
Odkaz na stránky www.mpsr.sk (Informácie o výzvach, príručky a dokumenty)

docxPríloha_č._1a_Informacia_o_aktualizacii_vyzvy_A1.docx

zipDokumenty_dotknuté_zmenou_so_SZ.zip

Označené v :