IROP-CLLD-R038-511-001

MAS Miloj Spiš,o.z. oznamuje žiadateľom predčasné uzavretie výzvy IROP-CLLD-R038-511-001 k 30.9.2022  a to z dôvodu aktualizácie výzvy.

Oznámenie o vykonaní aktualizácie č. 1 výzvy IROP-CLLD-R038-511-001 - účinná od 01.10.2022

 MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje výzvu č. IROP-CLLD-R038-511-001 v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu

ŠC 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

v rámci aktivity A1 Podpora podnikania a inovácií

Dátum vyhlásenia: 24.02.2021 do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl: 1. kolo - 30.04.2021 | 2. kolo – 30.06.2021
Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov 1 mesiac od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 30. dňu príslušného mesiaca.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 303 630 EUR
Výška žiadaného príspevku po ukončení 10 kola: 213 205 EUR

OZNAM O VYKONANÍ ZMENY VO VÝZVE!
MAS Miloj Spiš oznamuje, že z dôvodu zjavnej nesprávnosti spôsobu aplikácie kritéria „Prínos realizácie projektu na územie MAS“, bola upravená príloha č. 4 Výzvy_Kritériá pre výber projektov a je nahradená novou upravenou verziou. Zmena sa týka úpravy aplikácie predmetného kritéria, pôvodné znenie: „Projekt má prínos pre tri a viac obcí na území MAS“ sa nahrádza novým znením: „Projekt má prínos pre štyri a viac obcí na území MAS“.

Výzva IROP-CLLD-R038-511-001
Odkaz na stránky www.mpsr.sk (Informácie o výzvach, príručky a dokumenty)

zipDokumenty_dotknuté_zmenou_so_SZ.zip

Označené v :