Logo
Vytlačiť túto stránku

IROP-CLLD-R038-511-001

MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje výzvu č. IROP-CLLD-R038-511-001 v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu

ŠC 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

v rámci aktivity A1 Podpora podnikania a inovácií

Dátum vyhlásenia: 24.02.2021 do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl: 1. kolo - 30.04.2021 | 2. kolo – 30.06.2021
Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 30. dňu príslušného mesiaca.

OZNAM O VYKONANÍ ZMENY VO VÝZVE!
MAS Miloj Spiš oznamuje, že z dôvodu zjavnej nesprávnosti spôsobu aplikácie kritéria „Prínos realizácie projektu na územie MAS“, bola upravená príloha č. 4 Výzvy_Kritériá pre výber projektov a je nahradená novou upravenou verziou. Zmena sa týka úpravy aplikácie predmetného kritéria, pôvodné znenie: „Projekt má prínos pre tri a viac obcí na území MAS“ sa nahrádza novým znením: „Projekt má prínos pre štyri a viac obcí na území MAS“.

Výzva IROP-CLLD-R038-511-001
Odkaz na stránky www.mpsr.sk (Informácie o výzvach, príručky a dokumenty)

 

 Výzva vo formáte pdf: pdfVýzva_IROP-CLLD-R038-511-001.pdf

 Výzva vo formáte doc: docxVýzva_IROP-CLLD-R038-511-001.docx

Výzva vo formáte zip: zipIROP-CLLD-R038-511-001-na_web.zip

 

Prílohy k výzve:

Prílohy k žiadosti o príspevok:

Príručky:

VZOR ZMLUVY O PRÍSPEVOK

Označené v :
© Miloj Spiš o.z..