MAS_082/4.1/5 – Podopatrenie 4.1 MAS Miloj Spiš

MAS Miloj Spiš, o.z. vyhlasuje uzavretú výzvu z Programu rozvoja vidieka na podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

 

Príjem ŽoNFP v termíne od 31.8.2023 do 31.10.2023

MAS_082/4.1/5 - Podopatrenie 4.1 MAS Miloj Spiš
Odkaz na stránky itms2014.sk (Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch)

Výzva vo formáte pdf: pdfVýzva_MAS_-_CLLD_-_MAS_082-4.1-5.pdf

 

Súbory na stiahnutie:

docxVýberové_kritériá_4.1_MAS_Miloj_Spišo.docx

docxPriloha_c_2B_Projekt_realizácie_VERZIA_1.5.docx

docxPriloha_c_4B_Popis_ziadosti_o_NFP_VERZIA_1.5.docx

pdfPriloha_c_4B__Vzor_ziadosti_o_NFP_VERZIA_1.5.pdf

docPriloha_c_5B_Oznamenie_o_spatvzatí_ŽoNFP_VERZIA_1.5.doc

docxPriloha_c_6B_Podmienky_poskyt._príspevku_výber._a_hodnotiace_kritéria_VERZA_1.5.docx

xlsxPriloha_c_8A_Stavebny_rozpočet_VERZIA_1.5.xlsx

docxPriloha_c_9B_Zoznam_komodit_specialnej_rastl._vyr.__VERZIA_1.5.docx

docxPriloha_c_10B_Zoznam_rychlorast.drevin_pre_ucely_pest._ornej_pod._VERZIA_1.5.docx

xlsxPriloha_c_13B_kez-mikrouctovne-jednotky__VERZIA_1.5.xlsx

xlsxPriloha_c_13B_kez_jednoduche_uctovnictvo_VERZIA_1.5.xlsx

xlsxPriloha_c_13B_kez_podvojne-uctovnictvo_VERZIA_1.5.xlsx

docxPríloha_c_16A_Zoznam_dokumentácie_k_VO.docx

docxPriloha_c_16B_Vyhlasenie_o_velkosti_podniku_MSP_VERZIA_1.5.docx

docxPriloha_c_17B_Informacia_pre_ziadatelov_VERZIA_1.5.docx

pdfPriloha_c_18B__Prirucka_MSP_VERZIA_1.5.pdf

pdfPríloha_c_19B_Metodicke_usmernenie_koordinatora_statnej_pomoci_VERZIA_1.5.pdf

docxPriloha_c_21B_Cestne_vyhlasenie_ziadatela_ku_konfliktu_zaujmu_ZoNFP_VERZIA_1.5.docx

docxPriloha_c_22B_Udelenie_súhlasu_o_výpis_z_registra_trestov_VERZIA_1.5.docx

docxPriloha_c_24B_Koordinácia_synergických_účinkov_a_komplementarít_medzi_EŠIFA_1.5.docx

docxPriloha_c_29A_Metodika_a_podmienky_pre_zjednodušené_formy_vykazovania_výda_CLLD.docx

 

Príručky:

docxPríručka-pre-prijmateľa-leader_verzia-1-5-bsz.docx